GAUSS Trade, spol. s r. o. – VELKOOBCHOD ELEKTROSOUČÁSTEK
24 let
na trhu

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 
 

OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY GAUSS Trade s.r.o.

 1. Rozsah působnosti
  1. Naše všeobecné obchodní podmínky se uplatní výlučně; obchodní podmínky objednatele, které jsou odchylné nebo v rozporu s našimi všeobecnými obchodními podmínkami, nebudou z naší strany akceptovány, ledaže jejich závaznost písemně potvrdíme. Naše všeobecné obchodní podmínky se uplatní též v případě, kdy uskutečníme dodávku pro objednatele i přestože si budeme vědomi existence obchodních podmínek objednatele, které jsou odchylné nebo v rozporu s našimi všeobecnými obchodními podmínkami.
  2. Veškerá ústní ujednání a prohlášení učiněná mezi GAUSS Trade s.r.o. a objednatelem před nebo při uzavření smlouvy jsou bez dalšího písemného potvrzení neplatná.
  3. Naše všeobecné obchodní podmínky se uplatní též ve vztahu ke všem budoucím obchodům s objednatelem.
 2. Objednávky
  1. Objednávky na zboží musí být podány písemnou formu, zaslány faxem, elektronickou poštou (e-mail) nebo prostřednictvím internetového obchodu. Po dohodě s obchodníkem je možné objednat zboží také telefonicky.
  2. K uzavření kupní smlouvy dochází již odesláním objednávky zákazníkem.
  3. Objednávka má obsahovat:
   • název firmy, jméno, adresa, číslo telefonu (fax, e-mail)
   • číslo objednávky, datum vystavení
   • IČO, DIČ
   • způsob dodání zboží
   • objednací název zboží
   • množství
  4. Potvrzení objednávkyPotvrzení objednávky je provedeno nejpozději následující den. Pokud nejsou známy některé dodací termíny objednaných položek, tak GAUSS Trade s.r.o. potvrdí nejdříve známé položky a v co nejkratším možném termínu zbývající Potvrzení objednávky v internetovém obchodě je provedeno automaticky systémem na e-mailovou adresu zákazníka.
 3. Ceny
  1. Veškeré ceny jsou uvedené v měně CZK. Zákonná daň z přidané hodnoty a náklady související s přepravou nejsou v uvedených cenách zahrnuty.Náklady vztahující se ke zvláštním požadavkům objednatele na přepravu budou účtovány samostatně.
 4. Platební podmínky
  1. Cenu zboží zaslaného na dobírku platí odběratel přepravci při dodání.
  2. Při platbě na proforma fakturu (platba předem) musí být na účet GAUSS Trade s.r.o.. připsána celá fakturovaná částka, teprve poté bude zboží odběrateli odesláno.
  3. Prodej na fakturu je možný jen zákazníkům, se kterými GAUSS Trade s.r.o. uzavřel rámcovou kupní smlouvu, a kteří uhradili všechny předchozí faktury v termínu splatnosti. Splatnost faktury je 14 dní, jako variabilní symbol uvede plátce číslo faktury. Při platbě na fakturu musí souhrnná fakturovaná částka přesáhnout 500,- Kč bez DPH.
  4. V případě prodlení objednatele s úhradou bude společnost GAUSS Trade s.r.o. oprávněna požadovat úroky z prodlení ve výši 8 % p.a. nad platnou základní úrokovou sazbu vyhlášenou Evropskou centrální bankou.
  5. Společnost GAUSS Trade s.r.o. je oprávněna odstoupit od smlouvy a požadovat náhradu škody z důvodu neposkytnutí plnění, pokud objednatel neuhradí kupní cenu ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty. Během prodlení objednatele není společnost GAUSS Trade s.r.o. povinna realizovat další dodávky objednatele.
  6. Zboží je taktéž možno zaplatit hotově při převzetí v provozovně firmy.
 5. Dodání
  1. Objednané zboží bude objednateli zasláno společností GAUSS Trade s.r.o. standardním způsobem, přičemž náklady na přepravu bude hradit objednatel.
 6. Výhrada vlastnictví
  1. Dodané zboží zůstává ve vlastnictví společnosti GAUSS Trade s.r.o. až do úplného zaplacení kupní ceny objednatelem.
 7. Kontrola vad a důkazní břemeno
  1. Neprodleně po dodávce je objednatel povinen přezkoumat zboží na případné vady. Pokud při tom nebo k pozdějšímu okamžiku bude zjištěna vada, musí to objednatel neprodleně (do 5 dní) oznámit společnosti GAUSS Trade s.r.o.. Oznámení musí zjištěnou vadu co možná nejpodrobněji specifikovat. Neučiní-li objednatel oznámení vady, bude zboží ohledně zjevných vad považováno za bezvadné. Oznámení je nutné i v případě, kdy bylo omylem ze strany společnosti GAUSS Trade s.r.o. dodáno jiné než objednané zboží nebo jiné než objednané množství.
  2. V případě zaviněné neoprávněné reklamace ze strany objednatele bude objednatel povinen uhradit společnosti GAUSS Trade s.r.o. náklady, které tato vynaložila v souvislosti s kontrolou vad.
  3. V případě, že bude společnost GAUSS Trade s.r.o. popírat vadnost zboží, bude objednatel povinen prokázat existenci vady již v okamžiku přechodu nebezpečí škody na zboží.
 8. Nároky objednatele ze zákonné odpovědnosti za vady
  1. V případě existence vady, za kterou je společnost odpovědná (v souladu s § 2.7 výše), bude společnost GAUSS Trade s.r.o., dle vlastní volby, povinna vadu odstranit nebo provést náhradní dodávku. Volba způsobu odstranění vady bude ze strany společnosti GAUSS Trade s.r.o. učiněna s přihlédnutím k zájmům obou stran.
 9. Náhrada škody a omezení odpovědnosti
  1. Společnost GAUSS Trade s.r.o. neodpovídá za ušlý zisk a/nebo ostatní majetkové škody objednatele.
  2. Zařízení ke zpracování dat a počítačový software nepracují vždy bezchybně. Nutné je též přihlédnout i k nevyzpytatelnosti internetu. Z uvedených důvodů proto společnost GAUSS Trade s.r.o. neodpovídá za škody vzniklé v důsledku toho, že z technických důvodů nebyly případné objednávky objednatele doručeny společnosti GAUSS Trade s.r.o..
  3. Náhrada škody v důsledku porušení povinnosti zaviněné nepatrnou nedbalostí je vyloučena. V ostatních případech je náhrada škody omezena do výše částky kryté pojištěním odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobků.
 10. Podmínky použití
  1. Výrobky dodávané společností GAUSS Trade s.r.o. nejsou určeny k použití v aplikacích, zařízeních, vybavení a systémech určených pro podporu života, v lidských implantátech, v nukleárních zařízeních, v aplikacích určených pro letectví nebo kosmonautiku nebo jiných aplikacích či systémech, u kterých by selhání výrobku mohlo způsobit ohrožení života nebo závažná zranění či škody na zdraví nebo věcech. Objednatel se zavazuje, že odškodní společnost GAUSS Trade s.r.o. za veškeré nároky, které vznikly z důvodu porušení těchto podmínek použití.
 11. Lhůta pro uplatní nároků z odpovědnosti za vady
  1. Nároky objednatele z odpovědnosti za vady musí být uplatněny u společnosti GAUSS Trade s.r.o. nejpozději do 24 měsíců ode dne přechodu vlastnictví ze společnosti GAUSS Trade s.r.o. na objednatele. Nároky z odpovědnosti za vady, které nebudou objednatelem uplatněny ve výše uvedené lhůtě, zaniknou.
 

Kontakt:

 • Sídlo:
 • GAUSS Trade, s.r.o.
 • Zahradní 586
 • 742 13 Studénka
 • Czech Republic
 • Provozovna:
 • GAUSS Trade, s.r.o.
 • Svatopluka Čecha 1127/6
 • 701 41 Nový Jičín
 • Czech Republic
 • Obchodní oddělení:
 • Tel.: +420 556 403 254
 • +420 556 403 255
 • Fax: +420 556 403 257

Společnost je vedena u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 26393

© 2000 - 2024 GAUSS Trade, spol. s r. o. – VELKOOBCHOD ELEKTROSOUČÁSTEK